CURSO “AUTOCUIDADO: GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LAS PERSONAS CUIDADORAS”
HELBURU OROKORRA:   OBJETIVO GENERAL:
 • Zaintzailearen egoera emozionala hobetzea familia-ingurunean
 
 • Mejorar el estado emocional de la persona cuidadora en el entorno familiar
HELBURU ESPEZIFIKOAK:   OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 • Zaintzaileei informazioa ematea, zaintzarekin lotutako egoera zailetan moldatzen irakastea eta egoera emozionalei aurre egiteko gaitasunak eskaintzea.
 • Zaintzaileari erregulazio emozionaleko estrategiak ematea, aplika ditzan
 • Zaintzaileei autozaintzarako estrategiak eta teknikak irakastea.
 • Komunikazioa asertiborako teknikak ikastea
 
 • Dotar a la persona cuidadora de información, manejo de situaciones difíciles relacionadas con el cuidado y habilidades de afrontamiento emocional.
 • Dotar a la  persona cuidadora de estrategias de regulación emocional para su aplicación
 • Enseñar a las personas cuidadoras técnicas y estrategias de autocuidado.
 • Aprender técnicas de comunicación asertiva
EDUKIAK   CONTENIDOS

Ikastaroa 2 orduko iraupena duten zortzi saiotan zatituta dago, eta astean bi egunetan egingo da.

1. SAIOA: “ Distress emozionala: arnasketa eta erlaxazioa lantzea”

 • Emozioen kudeaketa
 • Distress emozionala
 • Erlaxazio- eta arnasketa-teknikak

2. SAIOA: “Emozioen identifikazioa eta graduazioa”

 • Emozioen funtzionamendua
 • Emozioak identifikatzea
 • Aldartearen egunerokoa

3. SAIOA: “Pentsamendu disfuntzionalak”

 • Akats kognitiboak
 • Pentsamendu disfuntzionalen kontrol-teknikak

4. SAIOA: “Pentsamendu eta emozioen arteko lotura”

 • Pentsamenduen indarra
 • Pentsamenduen indarra
 • Pentsamenduen eta emozioen arteko oreka

5. SAIOA “Jokabide disruptiboekiko emozioak”

 • Jokaera disruptiboen kausak eta adibideak
 •  Jokabidearen oinarriak
 • Jokabide disruptiboei emandako erantzun emozionalak

6. SAIOA: “Komunikazioa eta gaitasun sozialak”

 • Asertibitatea
 • Entzute aktiboa
 • Enpatia

7. SAIOA: “Jarduera atseginak”

 • Jarduera atseginak identifikatzea
 • Jarduera atseginen ondorio positiboak
 • Estrategiak garatzea

8. SAIOA: “Denbora antolatzea”

 • Denbora antolatzea eta planifikatzea
 • Estrategiak garatzea: erregistroak, egunerokoak…
 

El curso se ha dividido en ocho sesiones de 2 horas de duración, dos días a la semana.

SESIÓN1: “ El distress emocional: ejercitar la respiración y la relajación”

 • Gestión de las emociones
 • Distress emocional
 • Técnicas de relajación y respiración

SESIÓN 2: “Identificación y graduación de las emociones”

 • Funcionamiento de las emociones
 • Identificación de las emociones
 • Diario del estado de ánimo

SESIÓN 3: “Pensamientos disfuncionales”

 • Errores cognitivos
 • Técnicas de control de pensamientos disfuncionales

SESIÓN 4: “Relación entre pensamientos y emociones”

 • La fuer za de los pensamientos
 • La fuerza de las emociones
 • Equilibrio entre pensamientos y emociones

SEIÓN 5: “Las emociones ante las conductas disruptivas”

 • Causas y ejemplos de conductas disruptivas
 •  ABC del comportamiento
 • Las respuestas emocionales ante conductas disruptivas

SESIÓN 6: “Comunicación y habilidades sociales”

 • Asertividad
 • Escucha activa
 • Empatía

SESIÓN 7: “Actividades gratificantes”

 • Identificación de actividades gratificantes
 • Efectos positivos de las actividades gratificantes
 • Desarrollo de estrategias

SESIÓN 8: “Organización del tiempo”

 • Organización y planificación del tiempo
 • Desarrollo de estrategias: registros, diarios…
LEKUA   LUGAR

Bilbo:

 • Simón Bolívar, 8, B. 48010
  • 1. taldearen ordutegia: 15:00etatik eta 17:00etara
  • 2. taldearen ordutegia: 17:00etatik 19:00etara
 

Bilbao:

 • C/ Simón Bolívar 8 B  48010
  • Horario Grupo 1 de 15h a 17h
  • Horario Grupo 2 de 17h a 19
DATA   FECHA

Daten hasierako proposamena honako hau da:

 • 2011ko maiatzak 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 eta ekainak 3
 

La propuesta inicial de fechas sería la siguiente:

 • 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 de Mayo y 3 de Junio de 2011
HARREMANETARAKO   CONTACTO
Informazio gehiagorako telefonoak: 94 6071530 /94 4009999 (Ainhoa)   Para más información Teléfonos : 94 6071530 /94 4009999 (preguntar por  Ainhoa)
     
Logos